Service och Energioptimering
En bra inomhusmiljö kan skapas med hjälp av allt från att välja rätt luftfilter till att konstruera hela ventilationssystem. Man ska också kunna styra ventilationen på ett enkelt sätt. Ibland behöver luften också filtreras för att separera skadliga ämnen och skydda människor, fastigheter och miljö.

Våra servicetekniker ser till att anläggningen fungerar energieffektivt genom ett behovsanpassat underhåll och justeringar. Vi ser också till att myndighetsåtagande så som OVK- besiktning blir utfört av våra OVK-besiktningsmän.

Styr och Reglerteknik
Vi utför i huvudsak service på avancerade styr- & reglerutrustningar inom ventilation och värmesystem.

Installation av dagens avancerade datoriserade styr- & reglersystem kräver en gedigen kunskap inom en mängd olika områden. Idag sammanstrålar ofta kraft, elektronik och data i anslutningen av intelligenta komponenter. Därtill kommer kunskap inom vvs, kyl och ventilationsbranschen och deras närliggande områden. Vi äger de kunskaperna och använder oss av detta för att installera komponenterna till en enhet i ett samverkande system.


Radonåtgärder
Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus.

Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav 50 av fallen har aldrig varit rökare. Exponering för radon tillsammans med rökning innebär en kraftig ökad hälsorisk för lungcancer. Sannolikt är det även en viss riskökning för de som samtidigt med radon utsätts för tobaksrök, så kallad passiv rökning.

Vi utför hela radonprocessen från radonmätning, besiktning, sanering och efterkontroll